profile - Razi University

Faculty Member of Razi University

Razi University
Mohammad-Eghbal Ghobadi

Mohammad-Eghbal Ghobadi

Associate Professor / Plant production engineering and genetics

education

  • Ph.D: دانشگاه شهيدچمران اهواز, زراعت - فيزيولوژي گياهان زراعي

Research Interest

گیاهان زراعی و دارویی تنش‌های غیرزنده ماندابی رشد ریشه کود نیتروژن

Contact

email: eghbalghobadi [at] yahoo.com
View Count: 208

Biography

محمداقبال قبادی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و دکترای رشته زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. از سال 1385 بعنوان عضو هیأت علمی در گروه تولید و ژنتیک گیاهی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی همکاری دارد. دروسی که توسط ایشان ارائه شده است:

در مقطع کارشناسی: آناتومی و فیزیولوژی گیاهی، زراعت عمومی، زراعت غلات، زراعت حبوبات و گیاهان منطقه‌ای، دیمکاری، عملیات کشاورزی، کارورزی، پروژه

در مقطع کارشناسی ارشد: تولید پایدار گیاهان زراعی، فیزیولوژی تغذیه گیاهان زراعی​​​​​​​

در مقطع دکترا: آشنایی با روش‌های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی بذر